close

Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri we Vita Magikanyň 7-nji doglan güni Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym"

home

Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri we Vita Magikanyň 7-nji doglan güni Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym"

bettymacdonaldfanclub.blogspot.com

Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri we Vita Magikanyň 7-nji doglan güni Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym"

Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri we Vita Magikanyň 7-nji doglan güni Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym" Hormatly dostlar, dynç günleriňiz gutly bolsun! “Vita Magica” -nyň 7 ýyllygynda gaty gyzykly maglumatlar we suratlar bilen Wolfgang Hampeliň “Satire meniň iň halaýan haýwanym” - köp okyjylaryň pikirine görä ähli döwürleriň iň gülkünç kitaplaryndan biri. Hoşniýetli sözler we Astrid, Linde, Greta, Lund maşgalasy, Anjelika we Wolfgang --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --- “Vita Magica” we “Betty MacDonald” janköýerler klubynyň düýbüni tutujy, Heýdelberg satirigi Wolfgang Hampel, “Satira meniň iň gowy görýän haýwanym” atly halkara satyjynyň awtory, ajaýyp satirik tekstleri we goşgulary köp çap etdi. Dünýä belli "Jenaýat hanymy" Ingrid Noll we köp höwesjeň okyjylar Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym" döwrüniň iň gülkünç kitaplaryndan biridigine ynanýarlar. Bize goldaw bermegiňizi haýyş edýäris. Wolfgang Hampel, Betty MacDonald Fanclub we Vita Magica topary Ukraina we mätäç medeni guramalara haýyr-sahawat, çäreler we "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym" atly kitap satuwy bilen goldaw berýär. 'Satire meniň iň halaýan haýwanym' satyn almak bilen, häzirki iň möhüm taslamamyzy, köp täze, geň galdyryjy we öň çap edilmedik gözleg netijeleri bilen täze Betty MacDonald terjimehalynyň neşir edilmegini goldaýarsyňyz. Öňünden sag boluň! Wolfgang Hampeliň iň meşhur hekaýalarynyň biri "Şu wagta çenli iň gowy prezident" atly satira. . Donald Trump we ýeke-täk Betti MakDonald, gumurtga we I. awtory "Greta Thunberg Donald Trump bilen duşuşýar" satirasyny ýatdan çykarmaly däl Mekdepde we uniwersitetde Trumpyň ajaýyp üstünlikleri. Okaň! --------------------------------- Satira, elbetde, hakyky syýasaty bilen ölçelmeli däl. Necessaryöne zerur üýtgeşmäni görmekde. Diňe höweslendirýän, teselli berýän, güýçlendirýän satira, işini tersleşdirýär. Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň halaýan haýwanym" hemmämize aýna saklaýar. Bu agyr günlerde bize gerek satira! --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --- Kitap maglumatlary milli we halkara, obewrobuç milli we halkara , ---------------- - --- ABŞ , Angliýa , Awstraliýa , Kanada , Çehiýa, Fransiýa , Germaniýa , Germaniýa , Italiýa , Wengriýa , Japanaponiýa , Japanaponiýa , Meksika , Gollandiýa , Ispaniýa , Şweýsariýa , Şweýsariýa

Report "Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri we Vita Magikanyň 7-nji doglan güni Wolfgang Hampeliň "Satira meniň iň gowy görýän haýwanym""

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×