close

Betty MacDonald Fan Club | (page 2 of 3755)

home

Betty MacDonald Fan Club

Betty MacDonald Fan Club. Join fans of the beloved writer Betty MacDonald (1907-58). The original Betty MacDonald Fan Club and literary Society. Welcome to Betty MacDonald Fan Club and Betty MacDonald Society - the official Betty MacDonald Fan Club Website with members in 40 countries. Betty MacDonald, the author of The Egg and I and the Mrs. Piggle-Wiggle Series is beloved all over the world. Don't miss Wolfgang Hampel's Betty MacDonald biography and his very witty interviews on CD and DVD!

bettymacdonaldfanclub.blogspot.com

Anois fiú feall ar rúin?: Tá Lambrecht ag bagairt a bheith ina ualach ar an Seansailéir

scáthán laethúil Anois fiú feall ar rúin?: Tá Lambrecht ag bagairt a bheith ina ualach ar an Seansailéir Stephan-Andreas Casdorff - 45 nóim ó shin Bíonn an tAire i gcónaí ag cothú dochair, agus tá tuairisc tugtha ag dlíodóir uirthi anois. Ní athróidh an bheirt acu an meon a thuilleadh – ní le chéile. A comment. Cé acu is measa: gan inniúlacht nó gan ús? Ní thugann aire ar bith ach an oiread. Ach gan suim a bheith agat, gan a bheith páirteach, gan a bheith ag iarraidh gach rud a thuiscint agus a fhoghlaim chomh tapa agus is féidir - is cinnte nach bhfuil aon dul as ann. Agus is é sin go díreach atá cúisithe ag an Rúnaí Cosanta. Ní hamháin taobh thiar de dhoirse dúnta, ach inchloiste. Tú na ndaoine go léir, in aimsir na ndaoine go léir. Agus tá an Seansailéir fós á chosaint. Is féidir go n-éireoidh sé olc do Olaf Scholz. Mar sin mar atá sé: tá sé ina Sheansailéir in aimsir chogaidh, agus is é an comrádaí armtha is tábhachtaí atá aige sa réimse míleata ná sealbhóir an údaráis chun ceannas agus ceannas a dhéanamh, Christine Lambrecht. Cothaíonn sí doicheall i gcónaí. Tá liosta na ngearán fada, léiríonn sé easpa suime i ndaoine agus comhaid - agus anois tá dlíodóir thuairiscigh an t-aire cosanta freisin. Ní féidir an fógra faoi amhras faoi bhrath rúin a bhaint den tábla go héasca. Cuireann an dlíodóir i leith Lambrecht gur scríobh sé ar a cuntas Instagram príobháideach faoi chuairt ar aonad “top rúnda” maidir leis an eitilt héileacaptair. De réir an fhógra, sásaíonn ainmniúchán den sórt sin an aonaid cheana féin an t-amhras faoi bhrath rúin oifigiúla, agus d'fhéadfadh an rud céanna a bheith i bhfeidhm maidir le grianghraif a fhoilsiú. tuarascálacha The Pioneer. Leibhéal slándála beagnach i ngach áit, agus le cúis mhaith Ina theannta sin: Ós rud é gur féidir an cockpit a fheiceáil i ngrianghraf den mhac i héileacaptar an rialtais agus is féidir tátail a bhaint as an áit imeachta - tá sé seo toirmiscthe go docht, agus ní hamháin do bhaill an Bundeswehr. Rabhadh, a rún! Is dócha go gcaithfeadh saighdiúirí beart araíonachta ("Diszi") a áireamh. Tá sé, mar a dúradh i bhfógra eile don Ard-Aighne Beirlín: tá leibhéal slándála beagnach gach áit sa Bundeswehr, agus le cúis mhaith. Sa chogadh atá ann faoi láthair, is dócha go bhfuil na réamhchúraimí slándála neartaithe go suntasach. “Tá sé do-ghlactha go n-eitiltíonn mac an Aire Cosanta i héileacaptar an rialtais gan aon treoir (ó bhéal agus fiú i scríbhinn le síniú ceangailteach de réir dlí), agus é ag féachaint agus ag éisteacht go cinnte rudaí atá riachtanach don tslándáil (m.sh. glaonna teileafóin ardrúnda óna chuid. mháthair ), gan a bheith curtha ar an eolas roimh ré maidir leis na hiarmhairtí rúndachta agus dlíthiúla is déine i gcás sáruithe.” An féidir leis sin oibriú? Más amhlaidh atá, is ar an Aire a bheidh an fhreagracht. Agus ansin bheadh ​​tú freagrach as iompar ciontach i gcúrsaí rúndachta i gcúrsaí slándála. Bheadh ​​Christine Lambrecht ina hualach ar Olaf Scholz ar deireadh. An féidir leis é a chaitheamh go deo? Tá formhór na nGearmánach ag súil go n-éireoidh siad as. Ní athróidh ceachtar acu an meon seo a thuilleadh. Is é an baol go rachaidh sé i gcoinne an tSeansailéara.

Maintenant, même une trahison de secrets ? : Lambrecht menace de devenir enfin un fardeau pour la chancelière

Daily Mirror Maintenant, même une trahison de secrets ? : Lambrecht menace de devenir enfin un fardeau pour la chancelière Stephan-Andreas Casdorff - il y a 45 minutes La ministre ne cesse de susciter du ressentiment et un avocat vient de la dénoncer. Les deux ne changeront plus l'ambiance - pas ensemble. Un commentaire. Qu'est-ce qui est pire : pas de compétence ou pas d'intérêt ? Aucun ministre ne fait non plus d'honneur. Mais ne pas être intéressé, ne pas s'impliquer, ne pas vouloir tout comprendre et tout apprendre le plus rapidement possible, c'est définitivement interdit. Et c'est exactement ce dont le secrétaire à la Défense est accusé. Pas seulement à huis clos, mais de manière audible. Vous de tous les peuples, en ces temps de tous les peuples. Et la chancelière le défend toujours. Cela peut mal tourner pour Olaf Scholz. Car c'est comme ça : il est Chancelier en temps de guerre, et son compagnon d'armes le plus important dans le domaine militaire est la détentrice de l'autorité de commandement et de commandement, Christine Lambrecht. Elle suscite constamment du ressentiment. La liste des plaintes est longue, montre un manque d'intérêt pour les personnes et les dossiers - et maintenant un avocat a également dénoncé le ministre de la Défense. L'annonce soupçonnée de trahison de secrets ne peut pas être effacée de la table aussi facilement. L'avocate accuse Lambrecht d'avoir écrit sur son compte Instagram privé une visite dans une unité "top secrète" en lien avec le vol en hélicoptère. Selon l'annonce, une telle désignation de l'unité satisfait déjà le soupçon de trahison de secrets officiels, et il pourrait en être de même pour la publication de photos. rapporte Le Pionnier. Un niveau de sécurité presque partout, et pour cause De plus : Le fait que le poste de pilotage peut être vu sur une photo du fils dans l'hélicoptère du gouvernement et que des conclusions peuvent être tirées sur le lieu de départ - c'est strictement interdit, et pas seulement pour les membres de la Bundeswehr. Attention, secrète ! Les militaires devraient probablement compter avec une mesure disciplinaire ("Diszi"). C'est le cas, comme le soutient une autre publicité pour le procureur général de Berlin : il y a un niveau de sécurité presque partout dans la Bundeswehr, et pour cause. Dans la guerre actuelle, les mesures de sécurité ont probablement été considérablement renforcées. "Il est tout simplement inacceptable que le fils du ministre de la Défense vole dans l'hélicoptère du gouvernement sans aucune instruction (orale et même écrite avec une signature juridiquement contraignante), tout en voyant et certainement en entendant des choses essentielles à la sécurité (par exemple, des appels téléphoniques top secrets de son mère ), sans être informée au préalable du secret le plus strict et des conséquences juridiques en cas de violation ». Cela peut-il fonctionner ? Si tel est le cas, le ministre en assume la responsabilité. Et puis vous seriez responsable d'un comportement coupable en matière de trahison secrète en matière de sécurité. Christine Lambrecht deviendrait finalement un fardeau pour Olaf Scholz. Peut-il le porter éternellement ? La majorité des Allemands attendent leur démission. Aucun d'eux ne changera plus cette humeur. Le danger est qu'elle se retourne contre la chancelière.

Nyt jopa salaisuuksien pettämistä?: Lambrecht uhkaa vihdoinkin tulla taakka liittokanslerille

päivittäinen peili Nyt jopa salaisuuksien pettämistä?: Lambrecht uhkaa vihdoinkin tulla taakka liittokanslerille Stephan-Andreas Casdorff - 45 minuuttia sitten Ministeri herättää jatkuvasti kaunaa, ja lakimies on nyt ilmoittanut hänestä. Kumpikaan ei enää muuta tunnelmaa – eivät yhdessä. Kommentti. Kumpi on pahempaa: ei osaamista vai ei kiinnostusta? Mikään ministeri ei myöskään tee kunniaa. Mutta se, että ei ole kiinnostunut, ei osallistu, ei halua ymmärtää ja oppia kaikkea mahdollisimman nopeasti – se on ehdottomasti kiellettyä. Ja juuri siitä puolustusministeriä syytetään. Ei vain suljettujen ovien takana, vaan kuuluvasti. Sinä kaikkien ihmisten näinä kaikkien ihmisten aikoina. Ja liittokansleri puolustaa sitä edelleen. Olaf Scholzille voi käydä huonosti. Koska niin se on: hän on liittokansleri sodan aikana, ja hänen tärkein sotatoverinsa sotilaallisella alalla on komento- ja komentovallan haltija Christine Lambrecht. Hän herättää jatkuvasti kaunaa. Valituslista on pitkä, osoittaa kiinnostuksen puutetta ihmisiä ja asiakirjoja kohtaan - ja nyt lakimies on myös tehnyt puolustusministerin ilmoituksen. Salaisuuksien pettämisestä epäiltyä mainosta ei voi niin helposti pyyhkiä pois pöydältä. Asianajaja syyttää Lambrechtia kirjoittaneensa yksityiselle Instagram-tililleen vierailusta "täysin salaisessa" yksikössä helikopterilennon yhteydessä. Mainoksen mukaan tällainen yksikön nimeäminen tyydyttää jo epäilyn virkasalaisuuksien pettämisestä, ja sama voisi koskea kuvien julkaisemista. raportoi The Pioneer. Turvataso lähes kaikkialla, ja hyvästä syystä Lisäksi: Se, että ohjaamo näkyy pojan valokuvassa hallituksen helikopterissa ja lähtöpaikasta voidaan tehdä johtopäätöksiä - tämä on ehdottomasti kiellettyä, eikä vain Bundeswehrin jäsenille. Varoitus, salaisuus! Sotilaiden olisi luultavasti varauduttava kurinpitotoimiin ("Diszi"). Kuten toisessa oikeusministeri Berliinin mainoksessa väitetään: Bundeswehrissä on turvallisuustaso lähes kaikkialla, ja hyvästä syystä. Nykyisessä sodassa turvatoimet ovat todennäköisesti vahvistuneet merkittävästi. "On yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä sitä, että puolustusministerin poika lentää hallituksen helikopterissa ilman ohjeistusta (suullisesti ja jopa kirjallisesti laillisesti sitovalla allekirjoituksella), kun hän näkee ja varmasti kuulee turvallisuuden kannalta oleellisia asioita (esim. äiti ), ilmoittamatta etukäteen tiukimmasta salassapitovelvollisuudesta ja oikeudellisista seuraamuksista rikkomusten yhteydessä." Voiko se toimia? Jos näin on, vastuu on ministerillä. Ja sitten olisit vastuussa syyllisestä käytöksestä turvallisuusasioissa salaisessa petoksessa. Christine Lambrechtista tulisi lopulta Olaf Scholzin taakka. Voiko hän käyttää sitä ikuisesti? Suurin osa saksalaisista odottaa eroaan. Kumpikaan ei muuta tätä tunnelmaa enää. Vaarana on, että se kääntyy liittokansleria vastaan.

Now even a betrayal of secrets?: Lambrecht threatens to finally become a burden for the chancellor

daily mirror Now even a betrayal of secrets?: Lambrecht threatens to finally become a burden for the chancellor Stephan-Andreas Casdorff - 45 mins ago The minister is constantly arousing resentment, and a lawyer has now reported her. Both of them will no longer change the mood – not together. A comment. Which is worse: no competence or no interest? Neither does any minister do any honor. But not being interested, not getting involved, not wanting to understand and learn everything as quickly as possible – that is definitely a no-go. And that is exactly what the Secretary of Defense is accused of. Not just behind closed doors, but audibly. You of all people, in these times of all people. And the Chancellor is still defending it. It can get bad for Olaf Scholz. Because that's the way it is: he is Chancellor in times of war, and his most important comrade-in-arms in the military field is the holder of the authority to command and command, Christine Lambrecht. She constantly arouses resentment. The list of complaints is long, shows a lack of interest in people and files - and now a lawyer has also reported the defense minister. The ad on suspicion of betrayal of secrets cannot be wiped off the table that easily. The lawyer accuses Lambrecht of having written on her private Instagram account about a visit to a “top secret” unit in connection with the helicopter flight. According to the ad, such a designation of the unit already satisfies the suspicion of the betrayal of official secrets, and the same could apply to the publication of photos. reports The Pioneer. A security level almost everywhere, and with good reason In addition: The fact that the cockpit can be seen in a photo of the son in the government helicopter and conclusions can be drawn about the place of departure – this is strictly forbidden, and not just for members of the Bundeswehr. Warning, secret! Soldiers would probably have to reckon with a disciplinary measure ("Diszi"). It is, as argued in another advert for the Attorney General Berlin: there is a security level almost everywhere in the Bundeswehr, and with good reason. In the current war, the security precautions are likely to have been significantly strengthened. "It is simply unacceptable that the Defense Minister's son flies in the government helicopter without any instruction (oral and even in writing with a legally binding signature), while seeing and certainly hearing things that are essential to security (e.g. top secret telephone calls from his mother ), without being informed in advance about the strictest secrecy and legal consequences in the event of violations.” Can that work? If that's the case, then the minister bears the responsibility. And then you would be responsible for culpable behavior in matters of secret betrayal in security matters. Christine Lambrecht would finally become a burden for Olaf Scholz. Can he wear it forever? The majority of Germans expect their resignation. Neither of them will change this mood anymore. The danger is that it will turn against the chancellor.

Jetzt auch noch Geheimnisverrat?: Lambrecht droht dem Kanzler endgültig zur Last zu werden

Tagesspiegel Jetzt auch noch Geheimnisverrat?: Lambrecht droht dem Kanzler endgültig zur Last zu werden Stephan-Andreas Casdorff - Vor 45 Min. Die Ministerin zieht permanent Unmut auf sich, nun hat sie ein Anwalt angezeigt. Die Stimmung werden beide nicht mehr drehen – nicht gemeinsam. Ein Kommentar. Was ist schlimmer: keine Kompetenz oder kein Interesse? Beides gereicht keinem Minister, keiner Ministerin zur Ehre. Aber kein Interesse zu haben, sich nicht reinzuknien, nicht alles möglichst schnell verstehen und lernen zu wollen – das ist auf jeden Fall ein No-Go. Und genau das wird der Verteidigungsministerin vorgeworfen. Nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern vernehmlich. Ausgerechnet ihr, ausgerechnet in diesen Zeiten. Und der Bundeskanzler verteidigt das auch noch. Es kann Olaf Scholz schlecht bekommen. Denn so ist es: Er ist Kanzler in Kriegszeiten, und seine wichtigste Mitstreiterin auf dem militärischen Feld ist die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, Christine Lambrecht. Permanent zieht sie Unmut auf sich. Die Liste der Beanstandungen ist lang, zeugt von Desinteresse an Menschen und Akten – und jetzt hat auch noch ein Anwalt die Verteidigungsministerin angezeigt. Gar so leicht lässt sich die Anzeige wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat nicht vom Tisch wischen. Der Anwalt wirft Lambrecht demnach vor, im Zusammenhang mit dem Heli-Flug auf ihrem privaten Instagram-Konto vom Besuch bei einer „hoch geheimen“ Einheit geschrieben zu haben. Eine solche Bezeichnung der Einheit erfüllt laut Anzeige bereits den Verdacht des Verrats von Dienstgeheimnissen, und Gleiches könne für die Veröffentlichung von Fotos gelten. Berichtet „The Pioneer“. Aus guten Grund fast überall eine Sicherheitsstufe Außerdem: Dass auf einem Foto des Sohnemanns im Regierungshubschrauber das Cockpit zu sehen ist und Rückschlüsse auf den Abflugort zu ziehen sind – nicht nur Bundeswehrangehörigen ist das streng untersagt. Achtung, geheim! Soldaten müssten wohl mit einer Diszplinarmaßnahme („Diszi“) rechnen. Es ist, wie in einer anderen Anzeige für den Generalstaatsanwalt Berlin argumentiert wird: Bei der Bundeswehr gibt es aus gutem Grund fast überall eine Sicherheitsstufe. Im aktuellen Kriegsfall dürften die Sicherheitsvorkehrungen noch wesentlich verstärkt worden sein. „Da kann es einfach nicht angehen, dass der Sohn der Verteidigungsministerin ganz offenbar ohne jede Belehrung (mündlich und sogar schriftlich mit rechtsverbindlicher Unterschrift) im Regierungsheli mitfliegt, dabei wesentlich sicherheitsrelevante Dinge sieht und bestimmt auch hört (z. B. streng geheime Telefonate seiner Mutter), ohne vorher ganz genau über die strengste Geheimhaltung und rechtlichen Folgen bei Verstößen unterrichtet zu werden.“ Kann das angehen? Wenn es so gewesen sein sollte, dann trägt die Ministerin die Verantwortung. Und dann wäre ihr in Sicherheitsfragen ein schuldhaftes Verhalten in Sachen Geheimnisverrat anzulasten. Christine Lambrecht würde endgültig zur Last für Olaf Scholz. Ob er die auf Dauer tragen kann? Die Mehrheit der Deutschen erwartet ihren Rücktritt. Diese Stimmung werden beide nicht mehr drehen. Die Gefahr ist, dass sie sich gegen den Kanzler wendet.

Putins schlimmster Albtraum: Trailer zu "Nawalny"

Putins schlimmster Albtraum: Trailer zu "Nawalny" teleschau - Vor 16 Min. Alexei Nawalny gilt als "Staatsfeind Nummer 1" von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Doku "Nawalny" zeichnet die Ereignisse rund um den Giftanschlag auf das Leben des einstigen russischen Oppositionsführers nach und lässt diesen vor seiner Verhaftung ausgiebig zu Wort kommen. Der Film gewann beim Sundance Filmfestival 2022 den Publikumspreis. Einen Giftanschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok im August 2020 überlebte der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nur knapp. Nach seiner Behandlung im Berliner Krankenhaus Charité, Genesung im Schwarzwald und Rückreise nach Russland wurde er verhaftet und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Was Nawalny so gefährlich für Präsident Wladimir Putin, ja, zu seinem "Albtraum" und "Staatsfeind Nummer 1" macht, zeigt der Dokumentarfilm "Nawalny" von Regisseur Daniel Roher, der ab 1. Juni bei RTL+ zu sehen ist. Die HBO-Max- und CNN-Films-Produktion gewann beim Sundance Filmfestival 2022 den Publikumspreis. Phil Harrison vom englischen "Guardian" vergab fünf von fünf Sterne und nannte den Film "eines der atemberaubendsten Dinge, die Sie je sehen werden" - "Diese erschreckende Dokumentation betritt die Gefilde des weit hergeholten Spionagethrillers - und doch ist alles wahr."

"Wir hätten diese Tragödie verhindern können": ZDF-Doku macht China und WHO schwere Vorwürfe

"Wir hätten diese Tragödie verhindern können": ZDF-Doku macht China und WHO schwere Vorwürfe teleschau Julian Weinberger - Vor 4 Std. "Wir hätten diese Tragödie verhindern können": ZDF-Doku macht China und WHO schwere Vorwürfe "Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar?" Die Corona-Pandemie stellt seit ihrem Ausbruch vor mehr als zwei Jahren die ganze Welt vor große Herausforderungen. Verzweifelte Forscher, träge Politiker und ein chinesischer Machtapparat, der systematisch vertuschte: Ein neuer ZDF-Dokumentarfilm blickt auf den Ausbruch der Corona-Pandemie zurück - und legt Versäumnisse im weltweiten Umgang mit Corona schonungslos offen. "Wenn wir warten, bis die Pandemie da ist, wird es zu spät sein": Dieser markante Satz stammt von George W. Bush, aus einer Zeit, in der SARS-Cov-2 lediglich eine beliebige Buchstaben-Zahlen-Kombination war. Doch der einstige US-Präsident warnte schon im November 2005, es können eine Pandemie eintreten, die "wiederholt Wellen der Zerstörung" verursachen könne. Außerdem wies er darauf hin: "Masken, Schutzausrüstung, Personal werden knapp werden." Die eindringlichen Worte markieren den Anfang des 90-minütigen Dokumentarfilms "Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar?", der am Dienstagabend im ZDF zu sehen war. Das Publikum erlebte im Film von Michael Wech noch einmal den Ausbruch der Krankheit mit, die uns seit mehr als zwei Jahren beschäftigt. Spannend aufbereitet, erinnerte das filmische Lehrstück in einem True-Crime-ähnlichen Erzählstil an politische Versäumnisse und enttarnte eindrucksvoll die Verschleierungstaktiken der chinesischen Regierung nach den ersten Corona-Fällen. Chronologisch und äußerst penibel arbeitet sich der Film an den ersten zehn Wochen des globalen Virus-Ausbruchs ab - beginnend am 31. Dezember 2019 im Londoner Hauptquartier von Wellcome Trust. Damals erreichte Jeremy Farrar, den Direktor der gemeinnützigen Stiftung, von einem befreundeten Kollegen aus China die Kunde über den Ausbruch einer Lungenkrankheit in Wuhan. Doch der Informationsgehalt über die "Lungenkrankheit unbekannter Ursache" war dürftig, war die Gesundheitskommission von Wuhan doch um Stillschweigen bemüht, wie offizielle Dokumente in der Doku beweisen. Ärzte oder Krankenschwestern, die die Welt warnen wollten, wurden von chinesischen Behörden gemaßregelt und unter Androhung von Strafe ruhiggestellt, wie Investigativjournalist Dake Kang im Film berichtet: "Es wurde sogar eine Nachrichtensendung über diese Ärzte ausgestrahlt, in der sie als Gerüchtemacher bezeichnet wurden." Versäumnisse der westlichen Welt: "Die Gefahr wurde heruntergespielt" Trotz Verpflichtung gegenüber der WHO meldeten chinesische Behörden die Fälle der Weltgesundheitsorganisation nicht. Und das, obwohl "Schnelligkeit essenziell" im Kampf gegen eine drohende Pandemie sei, wie Farrar im ZDF-Film erklärt. Von der Hilflosigkeit der WHO zeugen Audio-Aufnahmen einer Sitzung, die in Ausschnitten in der Doku zu hören sind. Laut Journalist Kang seien die Mitarbeiter frustriert gewesen, was Lawrence Gostin, Professor für Gesundheitsrecht, bilanzieren lässt: "Die WHO ist eigentlich eine ziemlich machtlose Organisation." Gostin ist sich sicher: "Wir hätten diese Tragödie, die Millionen Leben gekostet hat, verhindern können. Aber wir haben diese Chance vertan, wegen Chinas Verhalten und der Impotenz der WHO, etwas dagegen zu unternehmen." Neben dem faszinierenden Abbild des chinesischen Macht- und Medienapparats, belegt durch unzählige interne Dokumente, offenbarte "Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar?" auch die verhängnisvolle Diskrepanz zwischen schnell handelnden Forschern auf der einen Seite und der Trägheit der Politik auf der anderen. "Wir waren sehr besorgt über die Behäbigkeit, mit der die Bedrohung in den USA angegangen wurde", beklagte James Lawler, Ex-Berater von Barack Obama. Während Experten und Wissenschaftler dank jahrelanger Grundlagenforschung schon kurz nach der Veröffentlichung der Gensequenz des Virus die Basis für die Impfstoffentwicklung lieferten, ging man auf dem WEF in Davos Mitte Januar auf politischer Ebene noch dem Tagesgeschäft nach. "Es war, als würde man in einem Paralleluniversum leben", erinnerte sich Jeremy Farrar. Der Epidemiologe Richard Hatchett nahm die damalige Gemengelage ähnlich wahr: "Der Westen war damals gegenüber dem chinesischen Autoritarismus voreingenommen. Die Gefahr wurde heruntergespielt." "Die Welt ist mit offenen Augen in die Katastophe gerannt" Auch als ein Münchner Team um Infektiologin Camilla Rothe nach dem ersten Corona-Fall in München auf die asymptomatische Übertragung des Coronavirus hinwies, ging kein Ruck durch die Politik. Ganz im Gegenteil: Die Autorinnen und Autoren der Studie wurden öffentlich an den Pranger gestellt, ihre Studie sei gefälscht. Die WHO verleugnete sogar deren Berichte. "Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen", räumt Mit-Autor Michael Hoelscher in dem Dokumentarfilm ein. Für Jeremy Farrar steht fest: "Hätten die politischen Entscheidungsträger darauf im Januar reagiert, hätten die Ereignisse bis zu einem gewissen Grad verhindert werden können." Doch auch der US-Seuchenschutzbehörde CDC schien die ernste Lage damals nicht bewusst gewesen zu sein. Sie machte dem Forscherteam um James Lawler beim Thema Massentestungen von Wuhan-Rückkehrern Ende Januar einen Strich durch die Rechnung: "Wir wurden kaltgestellt." Bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar sei es auch verpasst worden, dringend notwendige Schritte einzuleiten. "Die Welt ist mit offenen Augen in die Katastrophe gerannt. Wir haben uns nicht vorbereitet, obwohl wir es hätten tun können", lautete das vernichtende Urteil von Michael Hatchett. Letzten Endes erklärte die WHO Covid-19 erst am 11. März zur Pandemie. Viel zu spät, wenn es nach Jeremy Farrar geht: "Wenn wir in den ersten zehn Wochen anderes gehandelt hätten, hätten wir zwar die Epidemie nicht verhindern können, aber wir hätten die Pandemie aufhalten können." Dennoch gibt sich der Direktor von Wellcome Trust auch selbstkritisch, wenn er für die Wissenschaft spricht: "Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere damit verbundene Befürchtung so zu vermitteln, dass Politiker handeln konnten. Da haben wir versagt." Derlei Selbstkritik fehlt von der WHO in "Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar?" übrigens gänzlich. Die Weltgesundheitsorganisation ließ sämtliche Interviewanfragen unbeantwortet.

Bundeswehr: Kostet viel, taugt wenig, und es dauert

ZEIT ONLINE Bundeswehr: Kostet viel, taugt wenig, und es dauert Hauke Friederichs - Vor 1 Std. 100 Milliarden Euro mehr machen die Bundeswehr noch nicht besser. Eine Studie des renommierten Experten Michael Brzoska bestätigt: Das Problem bleibt die Beschaffung. Der Krieg in der Ukraine war keine drei Tage alt, als Olaf Scholz im Bundestag ans Rednerpult trat. Der Bundeskanzler sprach von einer Zeitenwende, die der Angriff Russlands auf seinen Nachbarstaat ausgelöst habe. Auch für die Bundeswehr: Mit einem 100 Milliarden Euro starken Sondervermögen soll die Truppe fit für die Bündnis- und Landesverteidigung gemacht werden. Eigentlich wollte die Ampel-Koalition in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament einbringen, um den Geldsegen fürs Militär im Grundgesetz zu verankern. Doch der Punkt sei von der Tagesordnung gestrichen worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Zwischen SPD, Grünen und FDP müssen noch Streitfragen geklärt werden. Seit Scholz in seiner Regierungserklärung von neuen Mehrzweckkampfflugzeugen und bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr sprach, dazu Panzer versprach, die auch fahren, und Schiffe, die schwimmen, diskutieren Expertinnen und Experten, Generäle und die Politik darüber, was die Streitkräfte am dringendsten brauchen. Längst heißt es, dass 100 Milliarden Euro nicht reichen, um die Armee zu modernisieren und so auszustatten, dass sie an der Ostgrenze der Nato effektiv die Verbündeten unterstützen kann. Warum sich die Bundeswehr in einem so schlechten Zustand befindet, weshalb sie nicht über die Ausstattung verfügt, die sie braucht, hat Michael Brzoska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg untersucht. Seine Studie, die von Greenpeace finanziert wurde, liegt ZEIT ONLINE exklusiv vor. Teurer, später und selbst dann oft nicht einsatzbereit Ob die Bundeswehr mit den 100 Milliarden Euro wirklich insgesamt leistungsfähiger und moderner wird, stellt Brzoskas Arbeit infrage: "Die Ergebnisse dieser Studie begründen erhebliche Zweifel, dass dieses Ziel ohne eine Verschwendung enormer finanzieller Mittel erreicht werden kann", heißt es gleich zu Beginn. Mit Modellrechnungen und Schätzungen kommt Brzoska auf vermeidbare Mehrkosten bei der Beschaffung von Großwaffensystemen in den vergangenen Jahren von zwischen 35 und 54 Prozent. Eingeflossen sind in die Studie die Beschaffungsprojekte der vergangenen Jahre, viele davon wurden deutlich kostspieliger als vereinbart und kamen mit erheblichen Verzögerungen. So war der Hubschrauber NH90 immerhin 32 Prozent teurer als geplant und kam letztlich 11,2 Jahre später als ursprünglich erwartet, die Fregatte 125 war sogar 51 Prozent teurer und noch 5,6 Jahre zu spät. Seit Jahrzehnten soll die Beschaffung der Bundeswehr reformiert, effektiver gemacht werden. Bei Heer, Marine, Luftwaffe und Streitkräftebasis kommen bestellte Waffensysteme nicht nur meist später an als mit der Industrie vereinbart: Oft kann die gelieferte Technik auch weniger als erhofft oder muss noch jahrelang nachgebessert werden, bis die Einsatzbereitschaft erreicht wird. Keine Goldrand-Lösungen Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hatte 2010 eine Kommission unter Vorsitz von Frank-Jürgen Weise eingesetzt, dem damaligen Chef der Bundesanstalt für Arbeit. Sie sollte Strukturvorschläge zum Umbau der Bundeswehr erarbeiten. Die Expertinnen und Experten sahen auch bei der Beschaffung dringenden Handlungsbedarf: "Defizite bei Entwicklung, Beschaffung und Nutzung sind umgehend zu beseitigen. Eine weitgehende organisatorische Zusammenführung von Bedarfsträger und Bedarfsdecker im gesamten Prozess stellt dies sicher. Ein kooperativer Beschaffungsprozess mit der Industrie beschleunigt (unter Berücksichtigung internationaler Antikorruptionsnormen) die Beschaffung erheblich. Wo immer möglich und verantwortbar wird auf Off-the-shelf-Technologien zurückgegriffen (keine 'Goldrand-Lösung')." Gemeint ist damit, dass bereits bestehende Produkte gekauft werden – am besten solche Waffen, die bereits bei anderen Nato-Staaten im Einsatz sind. Solche Forderungen gibt es schon lange. Als das Transportflugzeug A400M beschafft wurde, gab es den Vorschlag, besser vergleichbare Maschinen in den USA oder in der Ukraine zu bestellen, um Geld und vor allem Zeit zu sparen. Dazu kam es nicht, Airbus erhielt den Auftrag, ein neues Transportflugzeug zu entwickeln. Laut einem aktuellen Bericht aus dem Verteidigungsministerium beträgt die "Zeitabweichung gemessen an der ersten parlamentarischen Befassung" satte 162 Monate und das Projekt wurde seit der ersten Befassung im Bundestag um gut 1,6 Milliarden Euro teurer. Der A400M stellt damit keinen außergewöhnlichen Fall dar. Der Schützenpanzer Puma kostete laut Ministerium 1,4 Milliarden Euro mehr als in der "Veranschlagung im Jahr der 25 Mio. Euro-Vorlage bei Projektbeginn" im September 2002, die "Zeitabweichung" immerhin 69 Monate. Einzelne misslungene Beschaffungsprojekte wie die Aufklärungsdrohne Eurohawk beschäftigten sogar Untersuchungsausschüsse des Bundestages. 2013 überprüften Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Fall der Drohne, die der Bundeswehr neue Fähigkeiten bei der Überwachung bringen sollte, aber bei der Truppe nie eingeführt wurde. Sie stellten in ihrem Abschlussbericht als Zwischenschritt unter anderem fest: "Bis Anfang 2013 wurden zehn Änderungsverträge zum Entwicklungsvertrag geschlossen, durch die das Vertragsvolumen von 431 Millionen Euro auf insgesamt ca. 544 Millionen Euro stieg." Die Summe stieg weiter. Nach dem Eurohawk-Debakel sollte die Beschaffung neu aufgestellt werden. "Das neue Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung ist aufgestellt und beginnt, mit neuen Verfahren zu arbeiten", sagte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière im Mai 2013 vor dem Bundestag. Sein Ministerium schuf ein Wortungetüm als Abkürzung der neuen Behörde: BAINBW. Für Effizienz stehen die sechs Buchstaben heute nicht. Auch die Ankündigung des CDU-Politikers erfüllte sich nicht, de Maizière hatte versprochen: "Wir planen nur, was wir brauchen, und nicht, was uns angeboten wird." Neun Jahre später hat die Bundeswehr so große Fähigkeitslücken, dass sie kaum in der Lage ist, Waffen und Munition an die Ukraine abzugeben und die eigenen Panzerverbände kaum gegen gegnerische Flugzeuge und Hubschrauber verteidigen könnte, sollte es zu einem Kriegseinsatz kommen. Auch wenn die Ideen zur Verbesserung der Beschaffung oft durchaus vernünftig klangen, verbesserte sich durch die praktische Umsetzung wenig. Und so blieb die Beschaffung auch für de Maizières Nachfolger ein Problemfall. Ursula von der Leyen (CDU) installierte mit Katrin Suder eine Staatssekretärin, die aus einem Beratungsunternehmen kam, das Unternehmen auf Effizienz trimmen soll. Effektiver ist der Apparat dennoch nicht geworden. Nun hat die aktuelle Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ihre verbeamtete Staatssekretärin damit beauftragt, die Problemabteilung zu reformieren. Im Koalitionsvertrag der drei Regierungsparteien heißt es schließlich: "Wir richten die Schwerpunkte bei der Beschaffung der Bundeswehr strategisch aus und modernisieren das Beschaffungswesen und seine Strukturen. Dies betrifft auch Materialverantwortung und Nutzung." "Geringe Ausnutzung von Vorteilen internationaler Zusammenarbeit" Wer Brzoskas Studie liest, muss daran zweifeln, dass die erneute Reform gelingt. Der Wissenschaftler ist bei seinen Recherchen auf zahlreiche strukturelle Probleme gestoßen. Er hat drei Hauptgründe ausgemacht, warum die Beschaffung so ineffektiv läuft und so teuer ist. "Zum Einen das übermäßige Streben der Streitkräfte nach Komplexität bei Waffensystemen, zum Zweiten die Bevorteiligung der nationalen Rüstungsindustrie und schließlich lokalpolitische Einflussnahme", stellt Brzoska gegenüber ZEIT ONLINE fest. "Bürokratie wurde in der Beschaffung abgebaut, aber die großen Probleme blieben." Brzoska kritisiert auch, dass mit der Beschaffung immer wieder Industriepolitik betrieben wird. "Zentrale Folgen sind Kosten erhöhende Bevorzugung regionaler und nationaler Rüstungshersteller, geringe Ausnutzung von Vorteilen internationaler Zusammenarbeit, überlange Herstellungszeiten und damit steigende Herstellungskosten sowie zusätzliche Kosten durch Reparaturanfälligkeit und andere Mängel bei beschafften Waffensystemen." Der Experte stellt fest: "Große Waffensysteme sind extrem teuer." Seine Beispiele: "Der Systempreis einer Fregatte der Klasse 126 liegt aktuell bei 1,2 Milliarden Euro; ein Transportflugzeug A400M kostet mehr als 150 Millionen Euro." Und weiter: "Ein Grund für die hohen Stückkosten sind die kleinen Seriengrößen in der Produktion, die zu geringen Lernkostengewinnen führen, ein anderer die häufig nicht sehr wirtschaftlichen Organisationsformen." "Durch unwirtschaftliche Einkäufe sinnlos verschwenden" Brzoska hat aus seinen Erkenntnissen einige Handlungsempfehlungen abgeleitet. So stellt er fest, dass es kostengünstiger sei, auf bereits bewährte Waffen zu setzen. "Bei Neu- und Weiterentwicklungen sollte stärkeres Gewicht auf Einsetzbarkeit und Komptabilität mit anderen europäischen Streitkräften gesetzt werden als bisher." Er sieht zudem große Einsparmöglichkeiten durch "Pooling", die gemeinsame Bedarfsdeckung mehrerer Armeen. Nach seiner Recherche verstehe er "noch weniger, wieso in Nato und EU Streitkräfte so viele unterschiedliche Waffensysteme haben". Das zeigt sich aktuell auch bei den Waffenlieferungen an die Ukraine: Allein bei der Artillerie erhält die Regierung in Kiew zahlreiche unterschiedliche Systeme von den westlichen Staaten. "Ohne eine radikale Reform des Beschaffungswesens wird die Bundeswehr bis zu einem Drittel des Sondervermögens durch unwirtschaftliche Einkäufe sinnlos verschwenden", sagt Alexander Lurz, Abrüstungsexperte bei Greenpeace. "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine darf nicht in eine hektische und überteuerte Aufrüstung münden. Es ist eine Illusion, dass das zu echter Sicherheit führen würde oder zu einer funktionierenden Bundeswehr." An einer funktionierenden Truppe aber wird sich nicht nur Verteidigungsministerin Lambrecht, sondern auch der Bundeskanzler messen lassen müssen. Olaf Scholz hat die Ausrüstung der Bundeswehr zur Chefsache gemacht. Als ersten Schritt benötigt er erst einmal eine parlamentarische Mehrheit für die geplante Grundgesetzänderung. Danach stehen er und seine Ministerin vor der Aufgabe, die Beschaffung effektiver zu machen. Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger sind daran in den vergangenen Jahren gescheitert.

Ukrainekrieg: Josep Borrell spricht von Weltrekordverlusten bei russischer Armee

DER SPIEGEL Ukrainekrieg: Josep Borrell spricht von Weltrekordverlusten bei russischer Armee Sven Scharf - Gestern um 22:00 Josep Borrell spekuliert darüber, wie lange Moskau die Truppenverluste noch hinnimmt. Der internationale Strafgerichtshof sendet Ermittler in die Ukraine. Und Kiew stoppt die Verhandlungen mit Moskau. Der Überblick. Auch an Tag 83 des völkerrechtswidrigen russischen Kriegs setzten die Angreifer ihre Attacken vor allem im Osten der Ukraine fort. Die Verteidiger melden allerdings weiter große Verluste bei den Kremltruppen. Im Asow-Stahlwerk in Mariupol harren noch immer zwischen 1000 und 2500 Soldaten aus. Wie es für sie weitergeht, ist ebenso unklar wie die Lage der Verteidiger, die nach Russland evakuiert worden sind. Kiew hat die Verhandlungen mit Moskau gestoppt. Und der Kreml sieht den ganzen Westen als einen einzigen »Feindstaat«. Militärische Lage Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben russische Truppen vor der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückgeworfen. »Nahe der Ortschaft Syrotyne haben die russischen Eroberer Verluste erlitten und sich zurückgezogen«, teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit. Auch in mehreren anderen Richtungen seien die russischen Truppen erfolglos geblieben. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete ebenfalls von Erfolgen. In den Vororten Girske und Solotoje seien mehrere Häuser durch Artilleriegeschosse zerstört worden. Die Russen hätten sich aber auch dort zurückziehen müssen. »Die Verluste des Feindes sind hoch«, schrieb Hajdaj auf seinem Telegram-Kanal. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht zu überprüfen. Bei einem Luftangriff auf Desna in der Region Cherniv sind nach Angaben der Verteidiger acht Menschen getötet worden. Weitere zwölf seien verletzt worden. Russlands Militär hat seinerseits über zahlreiche Raketenangriffe auf verschiedene Landesteile der Ukraine berichtet. In der westukrainischen Region Lwiw seien mit Raketen des Typs Kalibr ukrainische Reservisten sowie ausländische Militärtechnik attackiert worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw seien unter anderem militärische Ausbildungszentren angegriffen worden. Im Osten des Landes wurden demnach in der Region Charkiw Teile der Eisenbahn-Infrastruktur zerstört und im Gebiet Donezk mehrere Ziele mit Raketen beschossen. Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als 470 ukrainische Kämpfer getötet worden, sagte Konaschenkow. Zudem haben die Angreifer eigenen Angaben zufolge im Westen der Ukraine Waffenlieferungen aus den USA und Europa zerstört. Raketen hätten Ziele in der Region um Lwiw getroffen. Verteidiger des Asow-Stahlwerks Die Bemühungen zur Rettung der letzten in Mariupol verbliebenen ukrainischen Soldaten gehen Angaben aus Kiew zufolge weiter. »Wir arbeiten an weiteren Etappen der humanitären Operation«, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. Die 52 Schwerverletzten, die am Montag aus dem Asow-Stahlwerk herausgebracht wurden, würden bald gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht, sagte sie. Der Chef des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, hat sich allerdings gegen einen generellen Gefangenenaustausch ausgesprochen. »Naziverbrecher unterliegen keinem Austausch. Das sind Kriegsverbrecher, und wir müssen alles dafür tun, sie vor Gericht zu bringen«, sagte der Duma-Chef bei einer Plenarsitzung. Nach Ansicht des russischen Unterhändlers Leonid Slutski sollte Russland für die Kämpfer aus dem Stahlwerk die Todesstrafe in Erwägung ziehen. »Sie verdienen es nicht zu leben angesichts der monströsen Menschenrechtsverbrechen, die sie begangen haben und die sie weiterhin an unseren Gefangenen begehen«, sagte Slutski. In Moskau ist am Dienstag von 265 Kämpfern – darunter 51 Schwerletzten – die Rede, die sich bis vor Kurzem im Stahlwerk verschanzt und nun ihre Waffen niedergelegt haben sollen. Kiew wiederum spricht von 264 Soldaten, die in die von russischen Truppen besetzte Ortschaft Oleniwka gebracht worden sein sollen. Entgegen allen Beteuerungen aus Moskau, die Gefangenen gut zu behandeln und medizinisch zu versorgen, befürchten einige Beobachter, sie könnten nun Opfer von Misshandlung und Folter werden. Auch was mit den im Werk verbliebenen 1000 bis 2500 Soldaten passiert, bleibt abzuwarten. Das sagt Kiew Die Ukraine hat die Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs mit Russland vorerst ausgesetzt – und will erst nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen wieder verhandeln. Die Ukraine wendet sich damit vor allem gegen einen Diktatfrieden von Seiten Russlands. »Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen«, sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak im Fernsehen. Podoljak warf Russland vor, weiter in seinen Stereotypen zu denken und nach 82 Kriegstagen die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. »Sie leben bis heute in einer Welt, in der es angeblich einen ukrainischen Nazismus gibt«, erklärte Podoljak. Dabei gebe es nur einen »russischen Nazismus«. Wolodymyr Selenskyj hat mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert und dabei die Lage an der Front besprochen. Demnach ging es auch um eine mögliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und die Aussicht auf Frieden, schreibt Selenskyj auf Twitter. Es seien »produktive Gespräche« gewesen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit haben Scholz und Selenskyj verabredet, weiterhin »eng in Kontakt zu bleiben.« Das sagt Moskau Der Kreml hat dem Westen vorgeworfen, gegen Russland einen Krieg zu führen. »Es sind Feindstaaten. Weil das, was sie tun, Krieg ist«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow bei einem Auftritt auf einer Bildungskonferenz bei Moskau. Peskow sagte, der Westen führe einen diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Krieg gegen sein Land. »Aber jeder Krieg endet mit einem Frieden. Und dieser Frieden wird so gestaltet sein, dass unsere Stimme zu hören ist, wo wir bequem und sicher sind und fest auf unseren Beinen stehen.« Die internationale Gemeinschaft Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht von »beeindruckenden Verlusten« der russischen Armee. Dies stehe unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden Angaben stimmten, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. »Wenn es stimmt, dass Russland seit Beginn des Krieges 15 Prozent seiner Truppen verloren hat, ist das ein Weltrekord bei Verlusten für eine Armee bei einem Einmarsch in ein Land.« Er würde es nicht wagen, eine Hypothese darüber aufzustellen, wie lange Russland solche Verluste verkraften kann. Das finnische Parlament hat mit großer Mehrheit einem Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft des Landes zugestimmt. Die Abgeordneten beendeten am Dienstag eine zweitägige Debatte. Bereits am Montag hatte auch Nachbar Schweden einem Nato-Beitritt zugestimmt. Britischen Erkenntnissen zufolge setzen die russischen Streitkräfte zunehmend auf »wahllosen Artilleriebeschuss«. Russland habe nur begrenzte Möglichkeiten zur Erfassung von Zielen und scheue zudem das Risiko, Kampfflugzeuge über ukrainisch kontrolliertem Gebiet einzusetzen, teilte das Verteidigungsministerium unter Berufung auf die Geheimdienste mit. »In den kommenden Wochen wird sich Russland wahrscheinlich weiterhin stark auf massive Artillerieangriffe verlassen, wenn es seine Offensive im Donbass wieder in Schwung zu bringen versucht.« Im Zuge der Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen hat der Internationale Strafgerichtshof ein Team von 42 Experten in die Ukraine entsendet. Es sei das bisher größte Ermittler-Team, das das Weltstrafgericht jemals entsendet habe, wie Chefankläger Karim Khanin Den Haag mitteilte. Russland erkennt das Gericht nicht an.

Finnland lehnt Rubelzahlung für russisches Gas ab

Reuters Finnland lehnt Rubelzahlung für russisches Gas ab Gestern um 17:41 Helsinki, 17. Mai (Reuters) - Der staatliche finnische Energiekonzern Gasum geht im Streit um die von Russland für Gaslieferungen geforderte Zahlung in Rubel auf Konfrontationskurs zum russischen Gasriesen Gazprom. Gasum teilte am Dienstag mit, die Forderung nach einer Abwicklung in Rubel nicht zu akzeptieren. Daher bestehe die Gefahr, dass Russland seine Lieferungen einstelle. Russland hat wegen der Ablehnung seiner Rubelforderung Polen und Bulgarien den Gashahn bereits abgedreht. Gasum werde alles dafür tun, dass die Versorgung Finnlands gesichert sei, sagte Vorstandschef Mika Wiljanen. Der Konzern habe eine Schlichtungsstelle angerufen, um den Fall zu klären. Finnland bezieht den größten Teil seines Erdgases aus Russland. Allerdings deckt Gas lediglich fünf Prozent des Energiebedarfs des Landes. Andere europäische Versorger scheinen dagegen Lösungen für den umstrittenen Zahlungsmechanismus gefunden zu haben: Der französische Versorger Engie teilte mit, man habe sich mit dem Gasprom auf die Zahlungsabwicklung für Gaslieferungen geeinigt. Es sei eine für beide Seiten akzeptable Vereinbarung getroffen worden, die auch nicht gegen die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen verstoße, sagte Engie-Chefin Catherine MacGregor am Dienstag. "Wir zahlen in Euro und wir unterliegen keinem Währungsrisiko." Auch der Düsseldorfer Versorger Uniper bezahlt seine Gaslieferungen weiter in Euro. "Wir erhalten die Rechnung in Euro. Und wir bezahlen in Euro auf ein Konto der Gazprombank im Einklang mit dem neuen Zahlungsmechanismus", erklärte das Unternehmen. Russland hatte von als unfreundlich bezeichneten Ländern für Gaslieferungen eine Zahlung in Rubel verlangt und damit Sorgen vor einem Lieferstopp geschürt. Die EU hatte eine Zahlung in Rubel abgelehnt. Sie hat jedoch den Versorgern gestattet, ein Konto in Russland zu eröffnen, auf das sie für das Gas Zahlungen wie gehabt in Euro oder Dollar leisten - vorausgesetzt, dass die Transaktion anschließend als abgeschlossen gilt. Die EU-Kommission riet den Unternehmen am Dienstag, deutlich zu erklären, dass für sie die Transaktion mit der Überweisung in Euro oder Dollar abgeschlossen sei und es keine weiteren Verpflichtungen mehr gebe. Auf diese Weise könnten die Firmen eine Abwicklung mit der russischen Zentralbank vermeiden, gegen die Sanktionen verhängt wurden.

Report "Betty MacDonald Fan Club"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×